Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.CITYMASK.EU
 
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży zawartych na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem https://sklep.citymask.eu/.
 
2. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.citymask.eu. prowadzony jest przez:
 
FILTER SERVICE SP. Z O.O.
z siedzibą w ZGIERZU 95-100
przy ul. Sadowej 7A
http://www.filter-service.eu/pl/
adres e-mail: filter@filter-service.eu
nr telefonu/faksu: (+48 42) 7161518, (+48 42) 7171978.
Koszt połączenia za minutę zgodnie z taryfikatorem operatora.
 
REGON: 473050454
NIP: 7321941833
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia
XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000116226
Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 804 000,00 PLN.
 
3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 
4. Sklep internetowy www.sklep.citymask.eu prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 
5. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.sklep.citymask.eu są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 
6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.citymask.eu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 
 
§ 1.Definicje
 
1. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniające podatek) należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 
2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do nieujawniania hasła osobom trzecim. Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła.

4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)

6. Konsument – Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Konto – Usługa elektroniczna. Oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostępu do historii Zamówień.

8. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Strony Internetowej, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Produktów, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym kosztów wysyłki), oraz wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy.

9. Login – Klient dokonujący Szybkiego zakupu bez rejestracji jako login podaje adres e-mail w ramach przeprowadzenia transakcji zakupu i na jego podstawie jest weryfikowany, Klient  wyrażający chęć zarejestrowania się na stałe na stronie Sklepu Internetowego jako login podaje dobrowolnie wybrany przez siebie ciąg znaków charakterystyczny tylko dla tego jednego Konta. 

10. Produkt/Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie produkty oferowane na stronie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe.

11. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 
12. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług  świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

13. Sklep Internetowy – platforma sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem: sklep.citymask.eu .
 
 
Sprzedawca  – Spółka
FILTER SERVICE SP. Z O.O. z siedzibą w ZGIERZU 95-100 przy ul. Sadowej 7A,
http://www.filter-service.eu/pl/
adres e-mail: filter@filter- service.eu ,
nr telefonu/faksu: (+48 42) 7161518, (+48 42) 7171978.
Koszt połączenia za minutę zgodnie z taryfikatorem operatora.
REGON: 473050454
NIP: 7321941833
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia
XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000116226
Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 804 000,00 PLN.
Podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 
15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 
16. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

17. Usługa elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dn.18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Umową o Świadczenie Usług.

18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)

19. Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: komputer stacjonarny lub urządzenie przenośne podłączone do sieci Internet wraz z aktualną wersją oprogramowania oraz przeglądarką internetową.
 
20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 

§ 2. Usługi elektroniczne świadczone w Sklepie Internetowym
 
1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
 
a) Konto;
b) Umożliwienie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
c) Umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
d) Umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 
2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
a) Podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki);
b) Przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.
 
3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:
 
a) Wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
b) Kliknięciu pola „zarejestruj” oraz
c) Potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 
4. W formularzu rejestracji konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 
5. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: filter@filter-service.eu lub też pisemnie na adres: Zgierz 95-100 ul. Sadowa 7A. Założenie konta jest wymagane do dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.
 
6. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.
 
7. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą. Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 7 dni, jednak nie służy do rezerwacji Produktów.
 
 
§ 3.Kontakt

1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą danych teleadresowych wskazanych w §1 pkt. 13 .

 
§ 4. Wymagania techniczne
 
1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji Java, Flash Player
b) minimalna rozdzielczość ekranu [1024x768] pikseli.

2. Klient jest zobowiązany do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.
 
 
§ 5 Składanie zamówień
 
1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty  przez:
 
a) stronę internetową

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail, oraz prawidłowo opłaci zamówienie.

4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5. W przypadku  gdy złożone przez Klienta zamówienie nie zostanie prawidłowo opłacone, zamówienie zostanie anulowane po upływie 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany w formie osobnej wiadomości przesłanej na Jego adres podany w formularzu zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klienci dokonujący zakupu poprzez opcję Szybki zakup bez rejestracji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych jedynie w celu przeprowadzenia jednorazowej transakcji zakupu, a jego dane osobowe zostają z bazy danych automatycznie usunięte z chwilą zrealizowania zamówienia i otrzymania informacji o tym fakcie drogą elektroniczną na podany przez klienta adres e-mail.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności online.

11. Z uwagi na wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a w konsekwencji ogromne zainteresowanie naszymi produktami w postaci półmasek filtrujących i podejrzenie ich skupowania w celu spekulacyjnej odsprzedaży za cenę wielokrotnie wyższą niż cena zakupu, w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, jeden zamawiający/jedna firma może kupić tylko tą ilość towaru jaka wynika z oferty.

12. W wypadku ustalenia, iż nabycie półmasek filtrujących nastąpiło z naruszeniem §5 pkt. 11 regulaminu, Filter Service Sp. z o.o. przysługuje prawo anulowania takiego zamówienia.
 
 
 
§ 6 Koszty i termin wysyłki
 
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 
2.Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności przelewem online do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Cennik wysyłki”.
 
 
 
§ 7.Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).  

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelewy24)
 
 
 
§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (Podstawę prawną stanowi art. 27 ust. o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną, niż przewoźnik), a przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do tego regulaminu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.  Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru/wykonanie przelewu przed jego upływem.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy przewiduje art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 (Dz. U.2014.827)
 
 
 
§ 9.Procedura reklamacji
 
1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w instrukcji dołączonej do produktu i podana jest w formie „daty produkcji” od której liczony jest czas podany w instrukcji. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 
2. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy.
 
3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: sklep.citymask.eu. W przypadku konsumentów, są oni zobowiązani do udostępnienia przedsiębiorcy towarów podlegających naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.  Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.
 
5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru okaże się niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, jest on zobowiązany poinformować o tym Klienta w terminie wskazanym w zdaniu 1. Klientowi przysługuje wówczas prawo do złożenia oświadczenia o odpowiednim obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 
6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Powyższego ograniczenia nie stosuje się w przypadku gdy Klientem jest Konsument.


7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji statutowych, do których zadań należy ochrona praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi:
 http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; oraz
 http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 
 
§ 10. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
 
a) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b) Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres filter@filter-service.eu
c) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

3. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
 
a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.


§ 11.Zmiana Regulaminu
 
1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 
§ 12.Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).